عربی دبیرستان - مطالب ابر نمونه سوال عربی 2 سایر رشته ها برای خرداد ماه 1393
 
عربی دبیرستان
گروه عربی متوسطة دوم شهرستان کاشمر
درباره سایت


متن و ترجمه کتاب های عربی دبیرستان خط به خط همه ی کتاب هابه همراه قواعد و نمونه سؤال و پاورپوینت کلیه دروس توسط کارشناس زبان وادبیات عرب ودبیر اداره آموزش وپرورش شهرستان کاشمر

مدیرسایت : محمدرضا علی پور ایوری
مطالب اخیر
نظرسنجی
میزان علاقه ی شما به زبان عربی
برچسبها


نمونه سوال عربی 2 سایر رشته ها برای خرداد ماه 1393جواب ها بارنگ آبی مشخص شده است


لطفا دقّت کنیدجواب هرسوال با رنگ آبی یا نوشته شده ویا علامت زده شده است

ترجمه کنید:4  نمره

1) هَلْ تَأمَّلتُمْ حَولَ سَببِ خَلقِ هذاالجمالِ فی الطَّبیعة.

ایادرباره آفرینش این زیبایی درطبیعت فکر کردید

2)ساعدَنی فی هذا الصّیدِ أحَدُ ساکنی الجزیرة.

یکی ازساکنان جزیره در این شکار به من کمک کرد

3) لاتُـنـزِلُ الـنّعَمْ مِن السّماءِ جاهزةً بَلْ هیَ ثَمرةُ الكَدِّ.

نعمت ها ازآسمان آماده فرود نمی آیند بلکه آن ها نتیجه ی تلاش وکوشش هستند

4)إنَّ اللهَ أنزَلَ مِنْ السَّماءِ ماءً فَتُصبِحُ الإرضُ مُخضَرةً .

همانا خداوند ازآسمان آبی نازل کرد پس زمین سرسبز شد

5)حیاةُ العُظماءِ مَشعلٌ لِهدایةِ الأجیالِ.

زندگی بزرگان چراغ هدایت نسل هاست

متن را بخوانید وبه سوالات پاسخ دهید 1/5 نمره

كانَ المنصور ذاتَ یومٍ یَتحدّثُ مَعَ الإمامِ الصادق(ع) بِكُلِّ إجلالٍ واحترامٍ ، فَحَطّتْ ذبابةٌ علی وجه المنصوروأنفه ، فَطَردها،ولكنّها رجعَتْ

حَتّی ضَجِرَمِنها وقالَ: لِـمَ خَلَقَ الله الذبابَ یاإباعبدالله؟ قالَ الإمامُ(ع):لِیُذِلَّ بِه أنوفَ الجبابرة

1) كلمات  خط كشیده شده را اعراب گذاری كنید.  الصادقُ - وجهِ

2) أینَ حَطّتْ الذبابةُ ؟ حَطّتْ الذبابة علی وجه المنصوروأنفه.

3)ماذاسَألَ المنصور مِن الإمام؟ سَألَ لِـمَ خَلَقَ الله الذبابَ یاإباعبدالله

ترجمه راکامل کنید 1نمره:

1)طَلَبَ الإمام مِن الشّباب التَّمسُّک بالإستقلال والحُرّیة والقِیمِ الإنسانیة

:(امام ازجوانان خواست که به استقلال و............ و...................چنگ بزنند)

آزادی -- ارزش های انسانی

2)فاصبروا حَتّی یَحکُمَ اللهُ بینَنا وهو خَیرُ الحاکمینَ.  ((صبرکنید تاخدا میان ما........... همانااو........... داوران است.))

داوری کند -- بهترین

 ترجمه صحیح راانتخاب کنید: 1نمره               الف ((هؤلاء الرّجالُ مؤمنون))        

1)آن مردان ؛ مؤمن هستند.     2)این ؛ مردان مؤمن هستند   3)این ها ؛ مردان  مؤمنی هستند.

 

ب)كانَ المسلمون قداكتَسَبوا مكانةً عِلمیّةً رفیعةً. 

 1)مسلمانان مكان علمی بلندی رابدست آوردند. 2) مسلمانان مكان علمی بلندی رابدست آورده بودند.

 اقسام معرفه را معین کنید 5/.نمره:                                        

(( خَرَجَ علیٌّ  (ع) إلی السّوقِ )) علی=معرفه اسم علم  * السوق = معرفه به ال

 

جواب مناسب را انتخاب کنید 1/5نمره:

1)............یَعمَل الخیرَ یَنتَفِع به] (مَـن , لَـم , اِن )          

 2)إنّ الله لایُحِبّ  ……(المعتدیَ.المعتدیُ.المعتدیِ)

3)المَرأةُ المؤمنةُ.........مِن التَّکاسُلِ (مُنِعَ, مُنِعَت ,مَنَعوا)      

 4)لا...  . ...أقطعُ مِن الحقّ(سیفَ.السیفَ.سیفُ)

5)أیامُ المدرسةِ مِن الأیّامِ……(الجمیلةِ.الجمیلةَ .الجمیلةُ )      

6)إنّ البلاءَ للظالمِ………….(أدبٌ . أدباً . أدبٍ)

 

للاعراب و للتّحلیل الصّرفی (تجزیه وترکیب1/5نمره    

 ((ختامُه  مِسکٌ وفـی  ذلکَ فلیَتنافَسِ الـمتنافِسونَ))

خِتامُ :....................................................................

 اسم ,مفرد ؛مذکر ؛جامد ؛معرفه به اضافه ؛معرب ؛ منصرف ؛ //مبتداومرفوع

مِسکٌ......................................................................................................

اسم ,مفرد ؛مذکر ؛جامد ؛نکره ؛معرب ؛ منصرف ؛ //خبرومرفوع

یَتَنافَسِ..........................................................

فعل  ,مفرد ؛مذکر ؛غایب(الغایب) ؛ماضی؛ثلاثی مزید ازباب تفاعل ؛معرب ؛ معلوم ؛ //فعل وفاعل

مُتَنافِسون...............................................................

َاسم ,جمع ؛ مذکر ؛مشتق ؛ معرفه به ال ؛معرب ؛ منصرف ؛ //فاعل ومرفوع

 

اُكتُبْ الـمطوبَ:5/1 نمره                 

1)بالفارسیّة: الخُطّة : نقشه              2) بالعربیة :نمایش نامه : المسرحیه                                       

3)المتضاد:التَّعب  الراحه         4)المترادف: الآمال : الإمانی  

 5)لِلتعـــــــریب:

 ما علم را می جوییم وتنبلی نمی کنیم : نحنُ نطلبُ العلمَ ولا نَکسلُ

 

كلماتی اعراب  فرعی دارند معین کنید :5/نمره                         

 ((ألَیسَ اللهُ بِأعلَمَ بِالشّاکرینَ.)) :

 أعلَمَ (اسم غیر منصرف مجرور به فتحه بجای کسره)  الشّاکرینَ :(جمع مذکر سالم مجرور به اعراب فرعی یاء)

صفت  ومضاف إلیه را معین کنید: 5/نمره                          

((السّلام عُلی عبادِ اللهِ الصّالحینَ))

 اللهِ مضاف إلیه  الصّالحینَ صفت

اشتباهات ترجمه تصحیح  کنید:2نمره

1)أُفَتِّشُ مِنْ كتابٍ یُساعِدنی فی فَهمِ النُّصُوصِ.   (( دنبال كتاب می گردم كه مرا درفهم متون یاری می كند ))

 کتابی -- یاری كند

2) حینماخَرجَتِ العُصفورةُ مِن عُشّها, قالَت لِصغارَها: 

((هنگامی که گنجشک ازآشیانه اش خارج می شود, به فرزندانش می گوید))

 خارج شد--گفت.

3) فَجإةً انتَخَبَ المدیرُ شابّاً,کانت تجارُبهُ قلیل

((به زودی مدیر جوانی را انتخاب کرد که تجربه هایش بسیار بود))

ناگهان --کم بود

4)لَم یُؤسَّسْ  هذا المسجدُ الا لِإكتِسابِ الثّوابِ

 ((آن مسجد جز برای كسب ثواب ایجاد نكرده است ))

این -- نشده است 

 نوع فعل مضارع وعلامت اعراب آن را مشخص کنید 5/1نمره.                                                                                            

1)إنَّ الله لا یُغَیّرُ ما بِقَومٍ حَتّی یُغَیِّروا ما بِأنفُسِهِم.

یُغَیّرُ : فعل مضارع مرفوع به ضمه  * حَتّی یُغَیِّروا :فعل مضارع منصوب به حذف نون

2) الطُلّابُ لَمْ یُهمِلوا فی أداءِ واجِبهم حَتّی الآنَ.

 لَمْ یُهمِلوا :فعل مضارع مجزوم به حذف نون

اسمَ افعال ناقصة وحروف مشبهة را به همراه خبرآن ها معلوم کنید1نمره.

1)وَأنـجَینا الَّذینَ آمنوا وکانوا یَتَّقونَ.                2)لیتَ الشّباب یَعودُ یوماً.

1) کانوا  : اسم کان ومرفوع محلا *  یَتَّقونَ.خبر کان ومنصوب محلا

2)الشّباب : اسم لیت ومنصوب * یَعودُ :خبر لیتَ ومرفوع محلا

اشتباهات را تصحیح کنید 1نمره:

1)الجاهِلَ مَن یَتَّبِعُ الهـویً.               2) أصبَحَ المؤمنینَ منتَصرون فی العالم .

 الجاهِلُ    (مبتداومرفوع)    الهـوی(ال وتنوین باهم جمع نمی شوند)    المؤمنونَ (اسم اصبح مرفوع)   منتَصرین (خبر اصبح منصوب)

 جواب صحیحَ را انتخاب کنید: 5/نمره                                                                                             

الف)الدُّنیا مزرَعةُ الآخرةِ.    1) مرفوع محلاً       2)مرفوع تقدیراً        3) منصوب محلاً       4) منصوب تقدیراً

            

ب)هَلَکَ مَن لیسَ لَهُ حَکیمٌ :  1)مرفوع تقدیراً    2) مرفوع محلا       3) منصوب محلاً        4) منصوب تقدیراً

 

جمله ی زیر را مجهول کنید :5/نمره                                            

((یرفَعُ اللهُ درجاتِ المؤمنینَ فی الآخرة.)) 

 تُرفَعُ درجاتُ المؤمنینَ فی الآخرة.

 کدام گزینه صحیح نیست.5/نمره                                                                                                     

1) أَرسَلَ اللهُ إلـی فرعونَ رسولاً.{  }                2)أنا أُسافِرُ إلـی المناطقِ المختلفةِ.{  }

3) الرّاضِـیُ عَـن عملِه لایَتَقَدّمُ {  }                4)اَلـطّالبُ  المُـجدُّ یَـسُرُّ أباه {  }   
محمد رضا علی پور دبیرعربی دبیرستان ایثار گران شهرستان کاشمر      
نوع مطلب : نمونه سوال عربی دوم، 
برچسب ها : نمونه سوال عربی 2 سایر رشته ها برای خرداد ماه 1393،
لینک های مرتبط :


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
متن و ترجمه کتاب های عربی دبیرستان خط به خط همه ی کتاب هابه همراه قواعد کلیه دروس پاورپوینت بیشتر دروس توسط کارشناس زبان وادبیات عرب و دبیر اداره آموزش وپرورش شهرستان کاشمر

باسلام واحترام فراوان ازهمکاران محترم گروه زبان وادبیات عرب خواهشمندم نکات لازم رادرجهت رفع کمبودها وارتقاءسایت تذکرداده ومددکار ماباشیدباکمال احترام