تبلیغات
عربی دبیرستان - سوالات آزمون درس عربی2/2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمردیماه1392

سوالات آزمون درس عربی2/2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمردیماه1392

سوال 1- عبارات را به فارسی ترجمه كنید: 5نمره((جواب راتمیز وخوانادرهمین برگ بنویسید))

 

1)ألیسَت السِرقَةُ مِن شَخصٍ واحدٍ خَیراً مِن أن تَسرقَ مِن جَمیعِ المسلمینَ. .

 

2) هَل تَأمّلتُم حولَ سَببِ خَلقِ هذا الجمال فی الطبیعةِ؟

 

3) أیاقُدسُ یاقَلعةَ الصّامدینِ علی الظُلمِ ثُوری.

 

4) حیاةُ العُظماءِ مَشعلٌ لِهدایةِ الإجیالِ.

 

5) ماذایَـفعَلُ هؤلاء الشّبابُ؟قَدغُسِلَت عقولـــهم.

 

6) ) قَد اُستُشهِدَ عَددٌ مِن خِیـرةِ صَحابة رسول اللهِ.

سوال 2- متن زیر را بخوانید وبه سؤالات آن جواب دهید:2نمره

كان شمّاس مِن أصحاب النّـبی(ص).عَقدَ الرَّسول الأکرَم بَینَهُ وبَینَ حَنظَلة میثاقَ الأُخُوَّة.شارکَ شَمّاسٌ فی غَزوَةِ بَدر

و أحُدٍ وَدافَعَ عَن رسول الله وفی غَزوة أُحُدٍ جُرِحَ وَاُسْتُشْهِدَ فی سبیل الله.

 رُویَ عن الّرسول (ص):لَـم یُشاهد فی الجنّة مَن یُشبه شَمّاساً.

 

1) مَن كانَ شماس ؟

 

2)ماذا رُوِیَ عَن النَّبی (ص) فی شأنِ شَمّاسٍ؟

 

3) كلمات  خط كشیده شده را حركت گذاری كنید

 

4)فی أیّ غزواتٍ شارکَ شماسٌ

سوال 3- اشتباهات ترجمه راتصحیح كنید:2نمره ((درهرجمله 2اشتباه است))

1)کانت شرکةٌ تُعلِنُ مُنذُ مُدّةٍ عَن حاجَتها إلی موَظَّفٍ لائقٍ

((شرکتی مدّتی است که نیازش را به یک کارگرمناسب اعلان (آگاهی) می کرد))

1)بُنِیَ مَسجِدٌ فی مدینةٍ فَسَألَ بُهلولٌ عَن سَبَبِ بناءِ المَسجد.

((مسجدی درشهری ساخت پس  بهلول درباره علّت ساخت مسجد سؤال شد))

2) مَن نَصَب نَفسَهُ إماماً للنّاسِ فَلیَبتَدأ بِتَعلیمِ نَفسِه قَبلَ تعلیمِ غَیره

 ((هرکس خودرا پیشوای مردم قرارداد پس باید قبل از تعلیم دیگری  به تعلیم خود  می پرداخت))

3)قالَت الأعرابُ آمَنّا.قُل لَم تُؤمنوا ولکِن قولوا أسلَمنا

(اعراب می گویند: ایمان آوردیم.بگو ایمان نمی آورید بلکه بگویید اسلام می آوریم)

سوال 4 )آنچه خواسته بنویسید: 5/1نمره                        

1)به فارسی ؛الحُرّاس (.............)        2)به عربی ؛ نقشه(...............)

 

3)المترادف؛ السّراج( ..............)       4)المفرد ؛النّجوم  (................)

 

5)جمله را به عربی بنویسید : آیا صبرمی كنید تاحقوقمان را ازبیت المال بگیریم .

سوال 5-  تَرجمه صحیح را انتخاب كنید 5/1نمره

الف)بِقَدرِ الکَدِّ تُکتَسَبُ المَعالی .

1)به مقدار تلاش وکوشش مقامات عالی راکسب می کنی {  }   

 2)به مقدار تلاش وکوشش مقامات عالی کسب می شوند{  } 

ب)حین خرُجُت العُصفُورةُ مِن عُشّها لِتَطلُب الرِّزقَ لِصِغارها قالَت لَهُـم:

1)هنگامی که گنجشک از آشیانه خارج می شود تا برای فرزندانش روزی طلب کند آن ها به اوگفتند {  }                        

2)هنگامــی که گنجشک از آشیانه اش خارج  شد تا بـــــــرای فرزندانش روزی طلب کند به ایشان گفت{  }

ج)لَیتَ الإنسانَ یُدرِکُ سِّر هذا الجمال مَعَ جمیعِ الکائناتِ.

1)شاید انسان راز این زیبایی را به همراه بقیه هستی درک کند{  }    

 2) کاش انسان راز این زیبایی را به همراه همه هستی درک می کرد {  }

سوال 6- جواب منـاســــــــب را انتخاب كنید5/1نمره

1)المؤمنون .….منْ التّكاسُلِ.( مُنِعَتْ , مُنِعَ ؛ مُنعوا )     2)أُحِبُّ أن...........لُغَة العربیة(أتعَلَّمَ , أَتَعَلَّمُ , نَتَعلّمَ )

 

3)الكُفّارلَا...... بـما أنـْزَلَ اللهُ.(یومِنُ , یومنون , یومنوا)    4)............یَنجَحُ مَن یَطُلبُ الراحةَ.( إن , لَن , لَمْ )

 

5)لاسیفَ........ مِن الحَقِّ.( أقطعُ  ، أقطَعَ  ، أقطَعِ)       6)كأَنّ ....... سَقفٌ مرفوعٌ(السماءَ ، السماءُ ، السماءِ)

سوال 7- اشتباهات را تصحیح كنید1نمره

1) أصبَحَ الإمامَ  الخُمینیُّ قُدوةٌ لِــلمظلومینَ فی العالم (دواشتباه).                                                                           

2) إنَّ  المساجدُ بیوتُ اللهِ فی الإرضُ (دو اشتباه)

 سوال 8-تـرجمه راكامل كنید:1 نمره                                                                                                        

1) یاعلیُ أنا مقروضٌ واُسرتی بِحاجةٍ إلی المساعدة.إنَّهـم أرسَلونی إلیک.

((ای علی من قرض دارم و............احتیاج به کمک دارند.ایشان مرابه نزد تو...............))

 

2) هـؤلاء العُظماءُ تَحَمَّلوا المصاعبَ وآلاماً کثیرةً فی حَیاتِهـم 

((این بزرگان ....... و.......... زیادی در زندگی خودتحمل کردند))

 

3)غزاةٌ لئِن قَتَلوا وَردَنا فَلَن یَقتُلوا الحُلمَ فی الیاسمین

((متجاوزان اگرچه گل سرخ مارا.......پس هرگز اُمید وآرزو رادر نوجوانان ما.........)) 

 سوال 9-کدام گزینه باتوجه به اعراب کلمات خط کشیده شده صحیح نیست. 5/نمره                                                                                       

1) لَعَلَّ الغیومَ تُمطرُ علَینا {   }                     2) لابَلیّةَ  أعظَمُ مِن الفَقرِ {  }

 

3) کانَت الأمةَ الإسلامیةُ متَّحدةً{  }               4)کُتِبَ الصّیامُ علی المُسلمین{  } 

 سوال 10-گزینه ی صحیح راانتخاب كنید:5/نمره

1)لَم یَذهبوا ((فعل مضارع مجزوم به واو, اعراب فرعی{  }                    

2)حتّی یُرسِلوا :((فعل مضارع منصوب به حذف نون, اعراب فرعی{  }

سوال 11-نوع فعل مضارع را در عبارات زیر معیّن  كنید1نمره

1)مَن یَتَأمَّل قَبَلَ الکلامِ یَسلَم مِن الخَطأ.          2)ألا تُحّبونَ  أن یَغفِرَ الله  لَـکُم.

سوال 12-جمله را مجهولِ نموده وتغییرات لازم را انجام دهید: 1نمره                                            .                            

یَعرفُ النّاسُ الأصدقاءَ الأوفیاءَ عیندَ الشَّدائد.

سوال 13-اسمَ  وخبرافعال ناقصة وحروف مشبهه را مشخص كنید.1نمره

1). لَیسَ الأعداءُ قادرین أن یَتَسلَّطوا عَلینا.            2) لیتَ السُّرورَ دائمٌ فی الحیاةِ الدُّنیا.

سوال14-اشتباهات مربوط به تحلیل صرفی  ونقش (تجزیه وترکیب)كلمات خط كشیده شده را تصحیح کنید1/5نمره       

((إنَّ الله أنزَلَ مِن السّماءِ ماءً فَـتُصبِحُ الارضُ مـخضَرّةً ))

 أنزَلَ: فعل  , المضارع , ثلاثیٌ مزیدٌ , ازباب افعال , الغائب ,  معلوم , معرب , متعدی//اسم أنَّ ومرفوع محلاً

 

السّماء  اسم , جمع , مؤنث , جامد , معرب , معرفه بالإضافه , منصرف , // منصوب به حرف جر

 

مُخضَرّةً : اسم , مفرد , مؤنث , جامد , معرب , معرفه , منصرف , // خبر تُصبحُ ومرفوع

 موفق باشید:علی پور


موضوع: نمونه سوال عربی دوم، برچسب ها: سوالات آزمون درس عربی2/2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمردیماه1391،
[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 06:53 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد

اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد پس نوروزتان مبارک که سالتان را سرشار از عشق کند . . .

این عید پر از عطر دل انگیز خداست / سرشار ترین آینه ی خاطره هاست نوروز خوشت همیشه رنگین با عشق / آراسته با دلی که همراه خداست . . . عید نوروز بر شما مبارک

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین